Despre proiectul Scoala MaST TOP

26.02.2012 14:06

          

Denumire: MaST NETWORKING, CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII

ID: POSDRU/85/1.1/S/58914

AXA PRIORITARĂ 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.1: Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Obiectiv General:
Cresterea calităţii educaţiei la nivel de sistem si de furnizor prin dezvoltarea capacităţii unitătilor scolare de a dezvolta competenţele cheie în domeniul Matematicii, Ştiintelor Şi Tehnologiilor (MaST).

Grup Ţintă:

  • Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare Şi control din inspectoratele Şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia : 45 (30 experţi MaST + 15 facilitatori MaST)
  • Directori ai unităţilor de învăţământ: 300 mentori MaST
  • Personal din sistemul naţional de examinare, evaluare Şi curriculum în învăţământul preuniversitar: 300
  • Elevi (învăţământ preuniversitar, ISCED 0-3): 6000

Proiectul iŞi propune să realizeze o radiografie a situaţiei privind studiul matematicii, Ştiintelor Şi tehnologiilor Şi, totodată, printr-o abordare integrată, să creeze infrastructura organizatorică Şi tehnică pentru stimularea iniţiativelor locale Şi cuprinderea acestora într-o reţea de Ateliere de Inovaţie Şi Creativitate Didactică. Proiectul vizează nevoile grupului tintă după cum urmează:

  • creŞterea calităţii educaţiei, atât în mediul urban, cât Şi rural prin formarea resursei umane (30 experti MaST, 15 facilitatori MaST, 300 mentori MaST, 300 cadre didactice din sistemul de evaluare si examinare din structuri locale ale MECTS;
  • stimularea inovaţiei Şi creativităţii didactice prin dezvoltarea reţelei Atelierelor de Inovaţie Şi Creativitate (MaST-proiect), derularea de competitţi de proiecte integrate, organizarea de concursuri interregionale Şi nationale, realizarea de CDS-uri MaST;
  • elaborarea de proiecte judetene anuale privind imbunatatirea calitatii studiului MaST in cele 5 inspectorate scolare; elaborarea de proiecte anuale incluse in Planul de dezvoltare al scolilor privind imbunatatirea calitatii studiului MaST
  • Şcolile din mediul rural au nevoie de suport metodologic, de resurse, de schimb de experienţă, de acces la o platformă de informare si comunicare; în acest sens, Caravana MaST - asigură facilitarea accesului la educaţie MaST în Şcoli din zone dezavantajate;
  • nevoia de acces la informaţie de specialitate, de consultare prin crearea unei comunităţi educaţionale MaST urmare a construirii platformei virtuale MaST Network pentru facilitarea accesului la resurse, bune practici, forum de discuţii etc.

        Competiţia intitulată <Şcoala MaST – TOP> ,ediţia a II-a ,2012 din Componenta nr. 1 Inovare şi Creativitate (I&C) a proiectului strategic “MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii” Acronim: MaST Networking , ID 58914, depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie: 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate.
             Proiectul, care se va derula pe parcursul a 3 ani, îşi propune creşterea calităţii educaţiei la nivel de
sistem şi de furnizor prin dezvoltarea capacităţii unităţilor şcolare de a dezvolta competenţele cheie în domeniul Matematicii, Ştiinţelor şi Tehnologiilor (MaST).
             Scopul competiţiei este de a scoate in evidenţă şcolile în care există preocupări speciale în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, biologie, tehnologii la elevi. Totodată se are în vedere implicarea elevilor în identificarea unor problemele majore din arealul în care trăiesc, precum şi gândirea unor soluţii în termeni de proiecte utilizând cunoştinţele dobândite din domeniul fizicii, matematicii, chimiei, biologiei, protecţiei mediului înconjurător, informaticii, disciplinelor tehnice.
            Competiţia constă în prezentarea de către echipele şcolilor înscrise în competiţie, în cadrul unei expoziţii, a rezultatelor unor proiecte MaST realizate în Atelierele de Inovare şi creativitate înfiinţate în şcoli.
             Proiectele MaST pot aborda orice tematică cu condiţia ca echipa să demonstreze că a fost necesară utilizarea mai multor discipline din aria MaST (matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, educaţie tehnologică).
             Competiţia de proiecte MaST se adresează elevilor din şcolile generale şi din licee, fapt pentru care vor exista două secţiuni adresate celor două categorii de vârstă.
Şcolile desemnate câştigătoare vor primi titlul de
şi un premiu constând dintr-o trusă MaST.

In acest proiect s-au implicat si doua echipe de elevi si  profesori ai Colegiului National “Gheorghe Titeica” din Drobeta Turnu Severin